Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Baranów

Kolorowy pasek

NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO ZASTĘPCY SKARBNIKA GMINY W URZĘDZIE GMINY BARANÓW

WÓJT GMINY BARANÓW

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ZASTĘPCY SKARBNIKA GMINY

W URZĘDZIE GMINY BARANÓW

Wymiar czasu pracy - 1/4 etatu

Kandydaci ubiegający się o powyższe stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  - obywatelstwo polskie

  - trzyletni staż pracy

  - wykształcenie wyższe: ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe

  studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne

  studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnia praktykę w księgowości

  - posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

  - nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi

  gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu

  terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno

  skarbowe

  - nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie

  - nieposzlakowana opinia , wysoka kultura osobista

  - umiejętność obsługi komputera

  - umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, wysokie poczucie odpowiedzialności

  - umiejętność pracy w zespole

 2. WYMAGANIA DODATKOWE

 1. znajomość przepisów:

- ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości ustawy

o samorządzie gminnym, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz innych przepisów

niezbędnych do pracy na tym stanowisku, prawa podatkowego podatków lokalnych

2. umiejętność:

 • prowadzenia księgowości jednostki samorządu terytorialnego, dekretacji dowodów księgowych, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz analiz ekonomicznych

3. dyspozycyjność

 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY

1. Obejmuje między innymi:

 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Gminy

 • prowadzenie spraw w imieniu Skarbnika, w granicach uzyskanych pełnomocnictwa

 • przygotowywanie propozycji odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych

 • ponoszenie odpowiedzialności za merytoryczną działalność Referatu Finansowego oraz organizację, jakość i dyscyplinę pracy

 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania

 • nadzór nad rozliczeniem inwentaryzacji okresowych i rocznych

 • sukcesywne prowadzenie bieżącej kontroli wewnętrznej Referatu

 • przygotowywanie informacji do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej

 • prowadzenie sprawozdawczości budżetowej oraz GUS

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

- życiorys (CV)

- list motywacyjny

- kserokopia dowodu osobistego

- dokumenty poświadczające wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej

 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Zastępcy Skarbnika Gminy

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej oraz, że nie

toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o

korzystaniu z pełni praw publicznych

- kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla

celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 22.03.1990 r. o

pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie (pokój nr 200) Urzędu Gminy Baranów

w zamkniętych kopertach w godzinach od 800 do 1500 lub przesłać na adres:

Urząd Gminy w Baranowie Rynek 21 63-604 Baranów z dopiskiem

“Nabór na stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy”

w terminie do 04.02.2008 r. do godziny 1400

Dokumenty które wpłyną do Urzędu Gminy w Baranowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie. O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.

 

Wójt Gminy

/-/ Jan Sarnowski

Metadane

Źródło informacji:Iwona Kaczmarek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Iwona Kaczmarek
Data wprowadzenia:2008-01-18 14:25:26
Opublikował:Iwona Kaczmarek
Data publikacji:2008-01-18 14:36:10
Ostatnia zmiana:2010-07-28 14:56:04
Ilość wyświetleń:5845

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij