Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Baranów

Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko Podinspektora ds. Gospodarki Komunalnej i Geodezji

                                                      
                                                   
Wójt Gminy Baranów

                           ogłasza nabór otwarty i konkurencyjny na stanowisko

                             Podinspektora ds. gospodarki komunalnej i geodezji

                                   w Referacie Gospodarki Przestrzennej,
                                         Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wymiar czasu pracy   - 1   etat

Kandydaci  ubiegający się o powyższe stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

I.                   WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1.      posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 22, poz. 1458 z 2008 r.)

2.      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

3.      posiadanie wykształcenia wyższego technicznego

4.      nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia

publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe

5.      posiadanie nieposzlakowanej opinii,

II.                WYMAGANIA DODATKOWE

  1.  znajomość przepisów dotyczących planowania przestrzennego, Kodeksu Postępowania

    Administracyjnego

2.  znajomość obsługi komputera , znajomość programu AutoCAD

3.  łatwość kontaktów z ludźmi, osobista odpowiedzialność

4.  kreatywność, komunikatywność 
   

III.   ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY

A.      Gospodarka przestrzenna

1.      Obsługa biura w zakresie planowania przestrzennego: przyjmowanie wniosków oraz rejestracja wniosków do projektów studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2.      Prowadzenie korespondencji ze stronami na etapie wydawania decyzji o warunkach

      zabudowy

  B. Ochrona dóbr kultury, przyrody i zabytki:

   1.   programy ochrony zabytków

   2.   ewidencja dóbr kultury niewpisanych do rejestru zabytków

   3.   ewidencja zabytków nieruchomości

   4.   ewidencja zabytków archeologicznych

   5.  współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie użytkowania

        obiektu zabytkowego

  6.      ewidencja zabytków ruchomych

  7.      opieka nad pomnikami i miejscami pamięci

  8.      ewidencja parków, pomników przyrody

  9.      wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów

  C. Gospodarka komunalna

   1.  zakładanie i utrzymanie zieleni gminnej

   2. cmentarze i grobownictwo (ewidencja cmentarzy)

 D. Geodezja

    1. Numeracja porządkowa nieruchomości

    2. nazewnictwo placów i ulic

    3. mapy topograficzne

    4. mapy tematyczne

 

IV.             WYMAGANE DOKUMENTY

1.      kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie wraz z

aktualną fotografią

 2.   list motywacyjny oraz informacje (np. CV), o których mowa a art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zmianami)tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 3.   kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż

pracy 

4.      kserokopia dowodu osobistego

5.      kserokopia dokumentów poświadczających  wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

    6.    inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i umiejętności

    7.    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub umyślne

           przestępstwa skarbowe

    8.    oświadczenie kandydata, że posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz

          o korzystaniu z pełni praw publicznych

   9.   oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla

          celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

         (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008   r.  pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2008 r. Nr 22, poz. 1458)

                               Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

     Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie (pokój nr 200) Urzędu Gminy Baranów w zamkniętych kopertach w godzinach od 800 do 1500 lub przesłać na adres:

            Urząd Gminy w Baranowie Rynek 21  63-604 Baranów  z dopiskiem:

               „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. Gospodarki Komunalnej
                 i Geodezji" 
w terminie do 26.06.2009 r. do godziny 1400

Dokumenty które wpłyną do Urzędu Gminy w Baranowie po wyżej określonym

terminie nie będą rozpatrywane.

Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.

O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie  powiadomieni.

 

                                                                                   Wójt Gminy

                                                                              /-/ Jan Sarnowski             

Metadane

Źródło informacji:Iwona Głowik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Iwona Głowik
Data wprowadzenia:2009-06-16 14:54:20
Opublikował:Iwona Głowik
Data publikacji:2009-06-16 15:09:20
Ostatnia zmiana:2009-06-23 09:31:26
Ilość wyświetleń:2802
Urząd Gminy Baranów
Rynek 21, 63-604 Baranów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij