Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Baranów

Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko Podinspektora ds. Funduszy Pomocowych i Promocji

                                                           
                                                         
Wójt Gminy Baranów

                              ogłasza nabór otwarty i konkurencyjny na stanowisko

                               Podinspektora ds. Funduszy Pomocowych i Promocji

Wymiar czasu pracy   - 1   etat

Kandydaci  ubiegający się o powyższe stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

I.                   WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1.      posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 22, poz. 1458 z 2008 r.)

2.      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

3.      posiadanie wykształcenia wyższego

4.     nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe

5.      posiadanie nieposzlakowanej opinii,

II.                WYMAGANIA DODATKOWE

1.     Wskazane doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów dofinansowywanych

z funduszy pomocowych

2.   znajomość obsługi komputera

3.   łatwość kontaktów z ludźmi, osobista odpowiedzialność

  4.   kreatywność, komunikatywność

III.   ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY

1.      Fundusze pomocowe i promocja

– prowadzenie, we współpracy z referatami  i jednostkami organizacyjnymi Urzędu, aktywnych działań w celu pozyskiwania i uruchamiania środków dostępnych w ramach funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł – przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, realizacji i rozliczanie dotowanych projektów

- koordynowanie działań podejmowanych przez Gminę w zakresie współpracy z

 jednostkami administracji publicznej, podmiotami gospodarczymi z różnymi organizacjami i instytucjami  krajowymi i zagranicznymi

- współudział w tworzeniu i wdrażaniu dokumentów o charakterze strategicznym, ukierunkowanych na rozwój gminy

- wykonywanie zadań związanych z tworzeniem i realizacją projektów ( programów)gminnych lub wynikających z udziału gminy w programach i projektach lokalnych, ponadlokalnych i międzynarodowych

- współorganizacja i udział w wystawach, pokazach, imprezach krajowych i zagranicznych

- podejmowanie działań w zakresie propagowania wiedzy na temat dostępnych funduszy pomocowych i innych możliwości pozyskiwania dofinansowania

- współpraca z mediami

- aktualizacja strony internetowej Urzędu Gminy

IV.             WYMAGANE DOKUMENTY

 1.      kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie wraz z

aktualną fotografią

  2.   list motywacyjny oraz informacje (np. CV), o których mowa a art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zmianami)tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia

  3.   kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż

 pracy 

4.      kserokopia dowodu osobistego

5.      kserokopia dokumentów poświadczających  wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

    6.    inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i umiejętności

    7.    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub umyślne

           przestępstwa skarbowe

    8.    oświadczenie kandydata, że posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz

          o korzystaniu z pełni praw publicznych

   9.   oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla

          celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

         (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.  pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2008 r. Nr 22, poz. 1458)

                               Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

     Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie (pokój nr 200) Urzędu Gminy Baranów w zamkniętych kopertach w godzinach od 800 do 1500 lub przesłać na adres:

            Urząd Gminy w Baranowie Rynek 21 63-604 Baranów  z dopiskiem:

            „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. Funduszy Pomocowych
              i Promocji" 
w terminie do 26.06.2009 r. do godziny 1400

Dokumenty które wpłyną do Urzędu Gminy w Baranowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.

O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie  powiadomieni.

 

                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                /-/ Jan Sarnowski             

Metadane

Źródło informacji:Iwona Głowik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Iwona Głowik
Data wprowadzenia:2009-06-16 15:00:42
Opublikował:Iwona Głowik
Data publikacji:2009-06-16 15:08:18
Ostatnia zmiana:2009-06-23 09:31:09
Ilość wyświetleń:2767
Urząd Gminy Baranów
Rynek 21, 63-604 Baranów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij