Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Baranów

Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko Podinspektora ds. Rozliczeń Komunalnych

                                                           Wójt Gminy Baranów

                               ogłasza nabór otwarty i konkurencyjny na stanowisko

                                       Podinspektora ds. Rozliczeń Komunalnych
                                                    w Referacie Finansowym

Wymiar czasu pracy   - 1   etat

Kandydaci  ubiegający się o powyższe stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

I.                   WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1.      posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 22, poz. 1458 z 2008 r.)

2.      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

3.      posiadanie wykształcenia wyższego  

4.     nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia  publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe

5.      posiadanie nieposzlakowanej opinii,

II.                WYMAGANIA DODATKOWE

       1. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę

    2.   znajomość obsługi komputera

    3.  łatwość kontaktów z ludźmi, osobista odpowiedzialność

      4.   kreatywność, samodzielność, komunikatywność

III.   ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY

         1. ewidencja i rozliczanie należności za wywóz odpadów stałych

       2. ewidencja i rozliczanie czynszów mieszkaniowych

       3. ewidencja i rozliczanie dzierżawy lokali

         4. obsługa funduszu sołeckiego

       -  przyjmowanie wniosków

       - udział w posiedzeniach Rad Sołeckich

       - sprawdzanie wniosków pod względem formalnym

       - przyjmowanie zamówień do realizacji zadania, potwierdzanie zgodności z uchwałą

         Rady i złożonym wnioskiem

       - rozliczanie finansowe funduszu

       - sprawozdania z realizacji zadań funduszu

      5. rozliczanie rozmów telefonicznych

      6. sporządzanie, ewidencja, rozliczanie  zawieranych umów zleceń, umów o dzieło    
  

1.      WYMAGANE DOKUMENTY

1.      kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie wraz z

aktualną fotografią

 2.  list motywacyjny oraz informacje (np. CV), o których mowa a art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zmianami)tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 3.  kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż

pracy 

    4. kserokopia dowodu osobistego

    5. kserokopia dokumentów poświadczających  wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o

         stanie odbytych studiów)

    6.  inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i umiejętności

    7.  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub umyślne

         przestępstwa skarbowe

    8.  oświadczenie kandydata, że posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz

          o korzystaniu z pełni praw publicznych

   9.   oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla

          celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

         (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2008 r. Nr 22, poz. 1458)

                           

 

                           Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

     Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie (pokój nr 200) Urzędu Gminy Baranów w zamkniętych kopertach w godzinach od 800 do 1500 lub przesłać na adres:

            Urząd Gminy w Baranowie Rynek 21 63-604 Baranów  z dopiskiem:

                „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. Rozliczeń Komunalnych"

                              w terminie do 26.06.2009 r. do godziny 1400

Dokumenty które wpłyną do Urzędu Gminy w Baranowie po wyżej określonym

terminie nie będą rozpatrywane.

Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.

O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie  powiadomieni.

 

                                                                                   Wójt Gminy

                                                                              /-/ Jan Sarnowski             

Metadane

Źródło informacji:Iwona Głowik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Iwona Głowik
Data wprowadzenia:2009-06-16 15:05:05
Opublikował:Iwona Głowik
Data publikacji:2009-06-16 15:08:18
Ostatnia zmiana:2009-06-23 09:30:58
Ilość wyświetleń:3029

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij