Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Baranów

Kolorowy pasek

Konkurs na kandydata na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 24/2010 Wójta Gminy Baranów

z dnia 12.07.2010r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Baranów

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko:

Dyrektora Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej,

Łęka Mroczeńska 55a, 63-611 Mroczeń

 

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436), a w szczególności:

 1. posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

 2. ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;

 3. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

 5. uzyskała co najmniej dobra ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;

 6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 7. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
  26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późń. zm.)
  a w przypadku nauczyciela akademickiego - kara dyscyplinarną, o której mowa
  w art. 140 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

 8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 9. nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;

 10. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznym, o których mowa wart. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych Dz. U. z 2003 r Nr 15, poz. 148, z późn. zm.)

 

2. Oferty osób przystępujące do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;

 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz potwierdzającego obywatelstwo kandydata;

 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

 4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;

 5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia w tym dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

 8. oświadczenie, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1
  pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

 10. osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972r. złoży oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.). Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1a lub załączniku na 2a do ustawy z dnia 18 października 2006r. ;

 11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

 12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);

 14. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

 15. oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem “Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej”, w terminie do dnia 10.08.2010r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Baranowie, Rynek 21, 63-604 Baranów osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu).

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Baranów, Rynek 21, 63-604 Baranów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Iwona Głowik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Iwona Głowik
Data wprowadzenia:2010-07-09 11:15:40
Opublikował:Iwona Głowik
Data publikacji:2010-07-09 11:21:24
Ostatnia zmiana:2010-07-09 11:21:44
Ilość wyświetleń:3535

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij