Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Baranów

Kolorowy pasek

Informacja o wolnym stanowisku: Pracownik Socjalny

OGŁOSZENIE

z dnia 03 sierpnia 2011 roku

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

informuje o wolnym stanowisku:

PRACOWNIK SOCJALNY

 

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

63-604 Baranów Rynek 21

 

1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:

a.       spełnia jeden z poniższych warunków:

    • ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;
    • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

- pedagogika,

- pedagogika specjalna,

- politologia,

- polityka społeczna,

- psychologia,

- socjologia,

- nauki o rodzinie;

    • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

b.      posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej (osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego powinna posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),

c.       ma nieposzlakowaną  opinię,

d.      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

e.       nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f.       posiada znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz  problematyki dotyczącej pomocy społecznej

g.      posiadanie prawa jazdy kat. B

 

2. Wymagania dodatkowe

a)      znajomość obsługi komputera i programów biurowych: Word, Excel,

b)      podstawowa znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

c)      kreatywność i wysoka kultura osobista oraz rzetelność i zaangażowanie,

d)     umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych),

e)      komunikatywność,

f)       dyspozycyjność,

g)      pozytywne nastawienie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

h)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a.       przeprowadzanie wywiadów środowiskowych do celów Ośrodka oraz na wniosek instytucji uprawnionych,

b.      rozpoznanie i diagnoza socjalna potrzeb mieszkańców rejonu,

c.       wnioskowanie różnych form pomocy zgodnie z rozpoznaniem potrzeb, planem i przyznanym budżetem na dany rok,

d.      kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń pomocy społecznej,

e.       kompletowanie dokumentów do Domów Pomocy Społecznej i innych placówek dla osób wymagających całodobowej opieki,

f.       organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej a w szczególności w formie: - zawierania kontraktów, - wsparcia w pełnieniu społecznie aktywnej roli i integracji w środowisku osobom korzystającym z pomocy społecznej, - pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych,

g.      świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej,

h.      współdziałanie z placówkami służby zdrowia, w szczególności z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową,

i.        współpraca z jednostkami organizacji publicznej, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami oraz innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

j.        udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.

 

4. Wymagane dokumenty:

a.       pełny życiorys zawodowy,

b.      list motywacyjny,

c.       kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,

d.      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

e.       oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

f.       oświadczenie kandydata o niekaralności,

g.      kserokopia dowodu osobistego,

h.      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy przesyłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie, Rynek 21, 63-604 Baranów (liczy się data wpływu do GOPS) bądź dostarczyć osobiście do siedziby Ośrodka do dnia 19.08.2011 r. do godz. 16.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Grzunka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Grzunka
Data wprowadzenia:2011-08-03 11:22:42
Opublikował:Grzegorz Grzunka
Data publikacji:2011-08-03 11:23:39
Ostatnia zmiana:2011-08-03 12:25:22
Ilość wyświetleń:3507
Urząd Gminy Baranów
Rynek 21, 63-604 Baranów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij