Postępowanie, prowadzone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.) w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1, na roboty budowlane pn.:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji
w miejscowości Joanka, Gmina Baranów"

Jest prowadzone na stronie miniportalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/15c6a04e-d8c9-4553-ab82-20bcf35dc672