DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane
ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 1. Prawo  oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., art. 122
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

do 8 081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia )

254 zł

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeśli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok,
w którym następuje wypłata dofinansowania, wysokości co najmniej 105%

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się
w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 2. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:
 • kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład
  w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie
  w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika (w przypadku gdy młodociany uczył się u kilku pracodawców)
 • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis do KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę.
 • Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.
 • Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

§  Inne dokumenty wynikające z indywidualnej sytuacji pracodawcy lub młodocianego pracownika niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

 • Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku,
  w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej/ nieotrzymania w tym okresie
 • Oświadczenie o poniesionych kosztach

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Baranowie – Centrum Usług Wspólnych w Baranowie , Rynek 21, 63-604 Baranów, pokój 101, Tel. 062-78-10-416

Załączniki do pobrania

 

1)      Wniosek o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika;

2)      Formularz informacji przedstawianym przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

3)      Oświadczenie o otrzymanej / nieotrzymanej pomocy de minimis;

4)      Oświadczenie o poniesionych kosztach

5)      Zawiadomienie o zawarciu umowy

 

     Uwaga

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Baranów, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójt Gminy
  w Baranowie co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
 2. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013
  z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).